Strona główna » Regulamin

Regulamin

by bornself

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego bornself.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach usług i produktów.

W niniejszym regulaminie odnajdziesz zasady zakupu produktów i usług elektronicznych, takich jak analizy numerologiczne, analizy astrologiczne, oraz poznasz warunki skorzystania z usług świadczonych na odległość.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@bornself.pl

§ 1.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sprzedawca – właściciel serwisu, firma CODELIKE LTD prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Companies House, Office 223b, 182-184 High Street North, London, E6 2JA, United Kingdom; Company number: 12231614; adres e-mail: kontakt@bornself.pl

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Strony,

Pośrednik Płatności – firmy obsługujące system płatności:

 1. Tpay – Krajowy Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357
 2. DotPay – Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, Polska
 3. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://bornself.pl/sklep/regulamin

Strona – strona internetowa zarządzana przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem https://bornself.pl

§ 2
Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług takich jak wykonanywanie analiz numerologicznych i astrologicznych oraz innych produktów elektronicznych świadczonych na odleglość.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, zawierania umów ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony, realizacji tychże umów przez Sprzedawcę oraz prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy z tym związane.

Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Do korzystania z produktów elektronicznych lub usług kupionych poprzez Stronę nie jest konieczne, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

W sytuacji, w której korzystanie z dostępnych do zakupu poprzez Stronę produktów elektronicznych lub usług wymaga spełnienia dodatkowych, szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego, stosowna informacja w tym zakresie znajduje się w opisie produktu elektronicznego lub usługi dostępnych na Stronie.

Kupujący nie może zawrzeć umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony anonimowo ani pod pseudonimem. Zawarcie umowy wymaga podania określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup, konieczne jest podanie również adresu zamieszkania lub informacji o prowadzonej działalności gospodarczej (firma, adres siedziby, numer NIP).

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

Wszystkie ceny produktów elektronicznych oraz usług podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zawarcia umowy (zakupu produktu elektronicznego lub usługi) ze Sprzedawcą. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem Strony umowa ma już charakter odpłatny.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@bornself.pl

W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Zakupy (zawieranie umów)

W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi (zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Kupujący musi:

 1. kliknąć w przycisk inicjujący proces zamówienia widoczny na stronie z opisem danego produktu elektronicznego lub usługi,
 2. wypełnić formularz zamówienia,
 3. kliknąć w przycisk finalizujący proces zamówienia,
 4. dokonać zapłaty całej kwoty zamówienia (po kliknięciu w przycisk finalizujący proces zamówienia Kupujący zostanie przekierowany na stronę Pośrednika Płatności celem dokonania zapłaty).
 5. Po dokonaniu zapłaty za zamówienie zgodnie z ust. 1 pkt 4 powyżej, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

§ 5
Realizacja zamówienia

Sposób i termin realizacji zamówienia zależy od przedmiotu zamówienia i każdorazowo wskazany jest na stronie z opisem danego produktu elektronicznego lub usługi. Podstawowe informacje w zakresie sposobu i terminu realizacji zamówienia znajdują się poniżej.

Jeżeli nic innego nie wynika z opisu danego produktu elektronicznego, produkty elektroniczne takie analizy numerologiczne i astrologiczne dostarczane są Kupującemu do 4 dni po zawarciu umowy poprzez przesłanie na podany w formularzu zamówienia adres e-mail plików w formatach PDF lub linków umożliwiających pobranie produktu elektronicznego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres email.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane w trakcie składania zamówienia wymagane do realizacji usługi (datę narodzin , imiona, nazwiska) .

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu lub terminu realizacji zamówień, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@bornself.pl

§ 6
Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że teksty i zdjęcia dostępne na Stronie oraz produkty elektroniczne, które Kupujący może kupić za pośrednictwem Strony stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad, jak również wykonać usługę w sposób niewadliwy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), jak również gdy wykona usługę w sposób wadliwy.

Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego lub usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną CODELIKE LTD, Office 223b, 182-184 High Street North, London, E6 2JA, United Kingdom
), jak również pocztą elektroniczną (kontakt@bornself.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://bornself.pl/sklep/polityka-prywatnosci/

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Pozostałe postanowienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów elektronicznych oraz usług na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.